Ôn tập ngữ pháp tiếng anh lớp 11
BÀI TẬP ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚP 11
Unit 6. GLOBAL WARMING

  1. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Part I. PHONETICS
Exercise 1. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differsfrom the other three in pronunciation in each of the following questions.

1. A. genius B. gorilla C. global D. gases
2. A. pollution B. poaching C. physical D. pesticide
3. A. warming B. warn C. walk D. wasn't
4. A. floor B. flood C. moorland D. door
5. A. increase B. release C. please D. grease
Exercise 2. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.
6. A. campaign B. global C. balance D. carbon
7. A. natural B. endangered C. dangerous D. habitat
8. A. rainforest B. tropical C. discover D. animal
9. A. pollution B. continue C. enormous D. disappear
10.A. devastated B. environment C. diversity D. ecology

Nguồn: Tổng hợp
 

Đính kèm

  • tieng_anh_11-bai-tap-ngu-phap-tieng-anh-lop-11-unit-6-global-warming_102202020.doc
    79.5 KB · Lượt xem: 7
Từ khóa
lớp 11 ngu phap ôn tập tiếng anh
552
0
2

Định hướng - GAC

Diễn đàn GAC - Giáo Án Chuẩn, nơi các Giáo viên, Phhs có thể tìm kiếm và chia sẻ những tài liệu giáo dục, những câu chuyện nghề nghiệp. Và cùng nhau thảo luận các chủ đề nuôi dạy con trẻ, chăm sóc sức khỏe, kinh doanh, du lịch, cuộc sống, tình yêu, hạnh phúc gia đình,...
Shoutbox
Hãy đăng nhập để bắt đầu trò chuyện
  1. No shouts have been posted yet.
Nơi bạn có thể chia sẻ, hỏi đáp nhanh với tất cả mọi người

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Cộng đồng mới nổi

Tiếng Anh 11
Top