Chia Sẻ Ôn tập tiếng Anh 9 theo chủ điểm ngữ pháp

GIAO AN

S.Moderator
Thành viên BQT
Xu
0
Bài tập tiếng Anh lớp 9 theo chuyên đề ngữ pháp, sưu tầm bởi Giao An. Hi vọng giúp các bạn có thêm tài liệu hữu ích

CÂU MONG ƯỚC WISH


Bài 1: Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc:
1. I wish he ……………. here now. (be)
2. She wishes you ……………. better. (feel)
3. I wish that you ……………. here yesterday. (be)
4. I wish he ……………. he work tonight. (finish)
5. We wish you ……………. tomorrow. (come)
6. She wishes she ……………. the window last night. (open)
7. I wish you ……………. earlier yesterday. (leave)
8. We wish they ……………. with us last weekend. (come)
9. They wish he ……………. with them the next day. (come)
10. They wish we ……………. them some food yesterday. (give)
11. We wish you ……………. yesterday. (arrive)
12. I wish I ……………. the answers. (not lose)
13. You wish you ……………. what to do last year. (know)
14. I wish that he ……………. us next year. (visit)
15. She wishes that she ……………. at home now. (be)
16. I wish I ……………. the news. (hear)
17. You wish that he ……………. you last week. (help)
18. I wish I ……………. the subject more interesting. (find)
19. He always wishes he ……………. rich. (be)
20. The boy wishes that he ……… the competition the next day. (win)
21. I wish the weather ……………. warmer now. (be)
22. They wish he ……………. them next week. (telephone)
23. He wishes you ……………. him in the future. (help)
24. She wishes the mail ……………. soon. (come)
25. They wish she ……….. the arrangements for the meeting next week. (make)
26. We wish they ……………. or we will miss the bus. (hurry)
27. You wish the door …………….. (open)
28. He wishes he ……………. us the book. (show)
29. They wish we ……………. for them. (wait)
30. I wish you ……………. to me. (to write)
31. She wishes you ……………. her. (to join)
32. He wishes he ……………. ready. (to be)
33. She wishes she ……………. how to sing. (to know)
34. They wish it ……………. warmer. (to be)
35. Does he wish he ……………. younger? (to be)
36. She wishes she ……………. the arrangements earlier. (make)
37. They wish they ……………. the appointment. (not forget)
38. We wish it ……………. yesterday. (not snow)
39. We always wish we ……………. fluent in other languages. (be)
40. I wish I ……………. near my school. (live)
41. I wish I ……………. her address. (know)
42. I wish I ……………. taller. (be)
43. I wish I ……………..her now. (meet)
44. I wish he ………………….here tomorrow. (not leave)
45. She wishes she …………..her homework last night. (finish)
46. I wish they ………….here last Sunday. (come)
47. I wish they …………….us last week. (visit)
48. She wishes she …………… her holiday at the seaside last weekend. (spend)
49. I wish the weather ……………….hot yesterday. (be not)
50. I wish I …………………a doctor when I grow up. (be)
51. They wish it …………………..tomorrow. (not rain)
52. We wish we ….……………. a test next Tuesday. (not have)
53. I wish it ………………….. fine on the party next week. (be)
54. I wish tomorrow ………………a beautiful day. (be)

Bài 2: Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu sau.

1. I wish I (have/ has/ had) a lot of interesting book.
2. I wish I (would meet/ met/ meet) her tomorrow.
3. I wish I (was/ were/ am) your sister.
4. I wish they (won/ had won/ would win) the match last Sunday
5. I wish they (played/ playing/ play) soccer well.
6. She wishes she (will/ would/ can) come here to visit us.
7. I wish yesterday (were /was/had been) a better day.
8. I wish I (can speak/ could speak/ will speak) many languages
9. I wish tomorrow (were/ will be/ would be) Sunday.
10. I wish I (am/ was/ were) a movie star

Xem thêm tại file đính kèm
 

Đính kèm

  • BÀI TẬP TA 9 THEO CHUYÊN ĐỀ NGỮ PHÁP - giaoanChuan suu tam.pdf
    2.6 MB · Lượt xem: 1

Định hướng - GAC

Diễn đàn GAC - Giáo Án Chuẩn, nơi các Giáo viên, Phhs có thể tìm kiếm và chia sẻ những tài liệu giáo dục, những câu chuyện nghề nghiệp. Và cùng nhau thảo luận các chủ đề nuôi dạy con trẻ, chăm sóc sức khỏe, kinh doanh, du lịch, cuộc sống, tình yêu, hạnh phúc gia đình,...
Shoutbox
Hãy đăng nhập để bắt đầu trò chuyện
  1. No shouts have been posted yet.
Nơi bạn có thể chia sẻ, hỏi đáp nhanh với tất cả mọi người

Đang có mặt

Top