Ôn tập tiếng anh lớp 12
Unit 6. ENDANGERED SPECIES
PART 1: VOCABULARY AND GRAMMAR REVIEW
A. VOCABULARY
• biodiversity /ˌbaɪəʊdaɪˈvɜːsəti/ (n): đa dạng sinh học
• conservation /ˌkɒnsəˈveɪʃn/ (n): sự bảo tồn
conservation status /ˌkɒnsəˈveɪʃn ˈsteɪtəs/: tình trạng bảo tồn
• endangered species /ɪnˈdeɪndʒəd ˈspiːʃiːz/: chủng loài có nguy cơ bị tuyệt chủng
• evolution /ˌiːvəˈluːʃn/ (n): sự tiến hóa
• extinct /ɪkˈstɪŋkt/ (a): tuyệt chủng
extinction /ɪkˈstɪŋkʃn/ (n): sự tuyệt chủng
• habitat /ˈhæbɪtæt/ (n): môi trường sống
• poach /pəʊtʃ/ (v): săn trộm
• rhino / rhinoceros /raɪˈnɒsərəs/ (n): hà mã
• sea turtle /siː ˈtɜːtl/ (n): con rùa biển
• survive /səˈvaɪv/ (v): sống sót
survival /səˈvaɪvl/ (n): sự sống sót
• trade /treɪd/ (n): mua bán
• vulnerable /ˈvʌlnərəbl/ (a): dễ bị tổn thương, dễ gặp nguy hiểm
B. GRAMMAR REVIEW
1. FUTURE PERFECT (TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH)
a. Form:
(+) S + will/shall + have + Vp2 + O
(-) S + will/shall + not + have + Vp2 + O
(?) Will/shall (not) +S+ have + Vp2 + O?
b. Uses (Cách sử dụng)

• Một hành động xảy ra trước 1 hành động khác trong tương lai.
Ex: They shalln’t have returned the book before they go home.
• Một hành động xảy ra trước 1 thời điểm xác định trong tương lai.
Ex: She will have finished her English course by the end of this month.
c. Advs (Trạng ngữ nhận biết): When, Before, By the (this) N + Next .......

Nguồn: Tổng hợp
 

Đính kèm

  • de_cuong_on_tap_nghi_phong_dich_102202021.rar
    280.6 KB · Lượt xem: 2
Từ khóa
lớp 12 ôn tập tiếng anh unit
512
0
0

Định hướng - GAC

Diễn đàn GAC - Giáo Án Chuẩn, nơi các Giáo viên, Phhs có thể tìm kiếm và chia sẻ những tài liệu giáo dục, những câu chuyện nghề nghiệp. Và cùng nhau thảo luận các chủ đề nuôi dạy con trẻ, chăm sóc sức khỏe, kinh doanh, du lịch, cuộc sống, tình yêu, hạnh phúc gia đình,...
Shoutbox
Hãy đăng nhập để bắt đầu trò chuyện
  1. No shouts have been posted yet.
Nơi bạn có thể chia sẻ, hỏi đáp nhanh với tất cả mọi người

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Cộng đồng mới nổi

NGOẠI NGỮ 12
Top